ارسال پاسخ 
ثبت اسباب بازی
۱۳۹۱-۱-۲۳, ۰۲:۴۳ عصر
ارسال: #1
ثبت اسباب بازی
برای ثبت اسباب بازی باید از طریق دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی اقدام نمود.
متن پیش رو ضوابط و مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب بازی می باشد.

ضوابط و مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب بازی
مقدمه :
در اجرای ماده (14) آيين نامة اجرايي شورای نظارت بر اسباب بازی کلية طراحان اسباب بازی اعم از اشخاص حقيقی يا حقوقی که بخواهند طرح خود را به ثبت برسانند لازم است ضمن رعايت مشخصات عمومی طرحها , يک نمونه از طرح خود را به انضمام مدارک موضوع بند (2) اين دستور العمل به واحد ثبت طرح و صدور مجور ارائه نمايند . مشخصات عمومی طرحها و مدارک لازم و مراحل ثبت طرح به شرح ذيل می باشد :
1- مشخصات عمومی طرح :
1-1- عدم تشابه و نمونه برداری از طرحهای داخلی و خارجی .
2-1- نداشتن تضاد با اصول آموزشی و تربيتی و اخلاقی و ارزشهای دينی و
فرهنگی .
3-1- استفاده از اسامی , حروف , اصطلاحات و علايم فارسی .
4-1 رعايت استاندارد های بين المللی طراحی اسباب بازی و سرگرمی .

2- مدارک مورد نياز جهت ثبت طرح :
1-2- تقاضانامه (تکميل فرم شماره 1)
2-2- شناسنامه طرح (تکميل فرم شماره 2)
3-2- مشخصات طراحان (تکميل فرم شماره 3)
4-2- نمونه ساخته شده .
5-2- اسناد و مدارک تکميلی (مندرج در فرم شماره 2 )
6-2- مدارک شناسايي طراح :
1-6-2- اشخاص حقيقی : يک برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه
2-6-2- اشخاص حقوقی : تصوير آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی .
 تذکر : هنگام ارائه مدارک بند 6-2 جهت تطبيق , همراه داشتن اصل آنها الزامی است .
7-2- اصل فيش بانکی مربوط به واريز هزينه کارشناسی .

3- مراحل اداری ثبت طرح :
1-3- ثبت فرم تقاضا در دفتر انديكاتور و دريافت کلية مدارک بند (2) و ارائه رسيد دريافت کليه مدارک اصلی و تکميلی طرح به متقاضی , در اين مرحله واحد ثبت طرح موظف است با توجه به شرايط (ماهيت طرح و حجم کارها) زمان لازم برای پاسخگويي به ذينفع را تعيين و در برگه رسيد مدارک درج نمايد . زمان پاسخگويي حداکثر يک ماه خواهد بود .
2-3- بررسی طرح توسط کارشناس ثبت طرح انجام شده و در صورت رعايت
مشخصات عمومی طرح و کامل بودن مدارک ، پرونده جهت بررسی نهايي در دستور کار کميسيون قرار می گيرد .
3-3- در صورت هر گونه مغايرت با مشخصات عمومی طرح علت عدم ثبت کتباً به
متقاضی اعلام می گردد .
4-3- چنانچه طرح قابل اصلاح باشد راهنمايي های لازم به منظور تکميل آن به متقاضی داده می شود .
5-3- کميسيون ثبت طرح , تقاضاهای رسيده را بررسی نموده و با توجه به ضوابط
و مقررات اظهار نظر می نمايد .
6-3- در صورت تأييد طرح پيشنهادی , گواهی ثبت طرح , صادر و در اختيار متقاضی
قرار می گيرد .
7-3- در صورت ثبت طرح پيشنهادی, هيچ يک از مدارک دريافتی مسترد نخواهد شد .
8-3- چنانچه در هر مرحله حتی پس از صدور گواهی ثبت , عدم رعايت يکی
از ضوابط ثبت طرح به اثبات برسد , پس از اعلام کتبی به ذينفع , گواهی ثبت
ابطال شده و موضوع ابطال در جرايد عمومی کشور اعلام می گردد.
9-3- ثبت طرح اسباب بازی و سرگرمی , مجوزی برای توليد آن نمی باشد , لذا
برای کسب مجوز توليد می بايست مطابق ضوابط و مقررات مربوط اقدام شود .
10-3- در صورتی که در اثر ارائه اطلاعات نادرست حق افرادی تضيع شده باشد
پرونده مربوط به واحد ارزشيابی و رسيدگی به شکايات دبيرخانه شورای
نظارت بر اسباب بازی ارجاع می گردد تا از طريق مراجع قضايي موضوع
پيگيری شود .
با توجه به نقش مهم اسباب بازيها و سرگرميها در فرهنگ سازی , تعليم و تربيت و تغيير در رفتار کودکان و نوجوانان , به منظور حمايت , هدايت و نظارت بر طراحی اسباب بازيها , با تصويب شورای نظارت بر اسباب بازی اين امر به (واحد ثبت طرح و صدور مجوز ) در دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی محول شده است . لذا طراحان و مبتکران اسباب بازی می توانند با مراجعه به اين واحد و ارائه طرح و مدارک مربوط به اسباب بازی يا سرگرمی خود , جهت حفظ حقوق و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی نسبت به ثبت طرح خود اقدام نمايند , مراجعان محترم لازم است به منظور صحت و سرعت در کار خود با مطالعة دقيق و اجرای اين راهنما نسبت به تهيه و ارائه نمونه کار و مدارک پيوستی اقدام نمايند .
نحوة مراجعه :
طراح اسباب بازی به واحد ثبت طرح و صدور مجوز مراجعه نموده و ضمن تکميل تقاضانامه (فرم شماره 1) و فرمهای شماره (2) و (3) , نمونه ای ساخته شده از طرح پيشنهادی و مدارک ضميمه آن را به واحد مذکور تحويل می دهد و رسيد آن را دريافت می دارد .
راهنمای تنظيم مدارک :


در اين فرم متقاضی (شخص حقيقی) و يا نمايندة آن (شخص حقوقی) نام و نام خانوادگی خود و يا نام مؤسسه (اشخاص حقوقی) و نام طرح را در فرم می نويسد و در جدول ذيل تقاضانامه آدرس پستی , تلفن ، دورنگار و پست الکترونيکی را جهت ارتباطات بعدی درج می کند و آن را مهر و امضا می نمايد .1-2- نام اسباب بازی يا سرگرمی :
در اين قسمت نامی که برای اسباب بازی يا سرگرمی در نظر گرفته شده است درج
می شود .
2-2- گروه اسباب بازی :
در اين قسمت نام گروهی درج می شود که اسباب بازی يا سرگرمی مرتبط به
آن گروه است . اين گروهها عبارتند از :
1- 2- 2- گروه حرکتی مهارتی (ورزشی) :
اسباب بازيهايي که موجب فعاليت و تحرک کودک و نوجوان می گردد و هدف
آن پرورش و هماهنگی قوای جسمی است .
2-2-2- گروه آموزشی و کمک آموزشی :
اسباب بازيهايي که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به يادگيری بيشتر او از علوم کمک می نمايد . هدف اين اسباب بازيها ارتقاء دانش و مهارتهای عملی است .
3-2- 2- گروه فکری :
اسباب بازيهايي که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوان از قبيل
دقت , نظم , منطق , قدرت تحليل , پرورش هوش و حس کنجکاوی است .
4-2-2- گروه فرهنگی هنری :
اين گروه از اسباب بازيها , کودک و نوجوان را با فرهنگ , عقيده و ايدئولوژی
خاصی آشنا می کند و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی را به آنها به طور غير مستقيم انتقال می دهد .
5-2-2- گروه کمک درمانی :
اين گروه اسباب بازيها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که دارای نقص جسمانی می باشند و از اين اسباب بازيها در باز پروری و افزايش توان و هماهنگی بين اندامها و اعضاء بدن و درنهايت بهبود آنها استفاده می نمايند .

6-2-2- گروه رايانه اي و الكترونيكي :
اين گروه اسباب بازيها و سرگرميها با استفاده از سخت افزارهاي الكترونيكي و نرم افزارهاي رايانه اي تهيه شده اند كه مجموعه ربات ها و بازيها رايانه اي از جمله آنها مي باشد .
3-2- خانواده اسباب بازی
در اين قسمت نام خانواده ای از اسباب بازيها درج می گردد که اسباب بازي
يا سرگرمی مرتبط به آن می باشد . اين خانواده ها عبارتند از :
1- 3- 2- عروسکها
انواع اشکال انسانی ـ حيوانی و يا تخيلی که به عنوان اسباب بازی يا سرگرمی
طراحی شده و جنبة تزيينی نداشته باشد .
2- 3- 2- مدلهايي از مصنوعات بشری
اسباب بازيهايي که بر اساس وسايل مورد استفاده در زندگی طراحی شده
باشند . اتومبيل , هواپيما , قطار , لوازم منزل و ابزار کار از جملة آنها است .
3- 3- 2- مهره و صفحه
سرگرميهايي که بر اساس دستور العملي مشخص , حرکت مهره ها بر روی صفحة بازی پيش بينی شده است .

4- 3- 2- سازه ها
مجموعه قطعاتی که به وسيلة اتصالات و يا بدون آن به يکديگر وصل می شوند و اشکال مختلف دو بعدی و يا سه بعدی را پديد می آورند.
5- 3- 2- جورچين (پازل)
قطعات مرتبط بـه يکديگر که از کنار هم قرار دادن آنها شکل کلی به دست مي آيد
اين شکل می تواند يک تصوير يا محدوده ای مشخص باشد و يا به صورت حجمی ارائه شود .
6- 3- 2- مارپيچ ها
مسيرهای پيچ در پيچ که عبور قطعات کوچک نظير ميخ , ساچمه , و ... از
آنها ميسر بوده و هدف آن , پيدا کردن راه خروج برای آن قطعه است . اين
نمونه سرگرمی به صورت حجمی نيز ارائه شده است .
7- 3- 2- کارت بازيها
مجموعه کارتهايي که به همراه دستور العملی مشخص طراحی شده و کسب
امتياز از طريق بازی کردن با آنها صورت می پذيرد.
8- 3- 2- کتاب سرگرميها
مجموعة کتابهايي که کودک و نوجوان را درگير با سرگرميهايي می نمايد که جنبة کاردستی دارند .
9- 3- 2- بازيهای رايانه ای
انواع بازيها و سرگرميهای ويدئويي و رايانه ای
4-2- گروه سنی :
هر سرگرمی و اسباب بازی متناسب با نيازهای گروه سنی خـاصی طـراحـي
مي شوند , لذا محدودة سنی گروه مخاطب را در نظر بگيريد و مطابق زير فقط
به حرف مرتبط به گروه اشاره کنيد .
گروه الف ) سالهای قبل از دبستان
گروه ب ) سالهای آغاز دبستان (کلاسهای اول , دوم و سوم )
گروه ج) سالهای پايان دبستان (کلاسهای چهارم و پنجم )
گروه د ) دوره راهنمايي
گروه هـ ) سالهای دبيرستان
گروه و ) بزرگسالان
5-2- جنسيت :
مخاطب سرگرمی يا اسباب بازی در برخی موارد فقط پسران و يا فقط دختران می باشند که می بايست در مقابل جنس مورد نظر علامت زده شود . در صورتی که هر دو مورد را شامل شود در اين حالت مقابل هر دو مورد علامت بزنيد .

6-2- فضای بازی :
در برخی موارد سرگرمی يا اسباب بازی فقط برای استفاده در داخل ساختمان
و در برخی موارد برای استفاده در خارج از ساختمان و محوطة باز طراحی شده است , لذا عنوان داخل (داخل ساختمان) , و خارج (خارج از ساختمان) انتخاب شود . و در مواردی که استفادة از آن در داخل و يا خارج از ساختمان امکان پذير است هر دو مورد انتخاب شود .
7-2- نحوة بازی :
اگر استفاده از سرگرمی يا اسباب بازی بدون نظارت مربی يا اوليای او
امکان پذير است اين مورد انتخاب شود و در صورتی که نظارت اوليا و مربی الزامی است مورد دوم انتخاب گردد .
8-2- درصد ابتکاری بودن طرح :
اگر در طراحی سرگرمی يا اسباب بازی پيشنهادی , از نمونه ای الگو گرفته ايد , لذا به صورت درصد مشخص نماييد تا چه ميزان طرح ارائه شده ابتکاری می باشد .
9-2- اهداف اسباب بازی :
در اين قسمت به صورت مختصر و مفيد , اهدافی را که از طراحی سرگرمی
يا اسباب بازی خود برای کودکان و نوجوانان در نظر داشته ايد و طرح پيشنهادی شما بر اساس اهداف در نظر گرفته شده تأثيرات مطلوبی در کودکان و نوجوانان خواهد داشت را ذکر نماييد .
10-2- موارد تغيير در طرح اوليه :
اگر طرح شما بر گرفته از نمونه ای ساخته شده است و در آن تغييراتی را اعمال نموده ايد حتی اگر اين تغييرات در جنس مواد به کار رفته يا ابعاد اسباب بازی باشد در اين قسمت ذکر نماييد .
11-2- مدارک پيوستی :
مدارک قيد شده در اين بخش در بررسی طرح کمک می نمايد , لذا با توجه
به توضيحات ذيل به همراه طرح پيشنهادی خود مواردی را که لازم است تحويل دهيد .
1-11-2 مدل اصلی يا ماکت
کلية طرحهای پيشنهادی می بايست دارای نمونه ای ساخته شده باشند . جنسيت مواد به کار رفته در نمونة اصلی مطرح نبوده و اين موضوع در مرحله توليد می بايست مورد توجه قرار گيرد , لذا استفاده از مواد مختلف نظير چوب , مقوا , رزين و ... بلامانع است . البته به اين نکته توجه نماييد که اگر سرگرمی و يا اسباب بازی طراحی شده دارای عملکردهايي می باشد , مواد به کار رفته در نمونة اصلی امکان اجرای کلية عملکردها را داشته باشد . در صورتی که ابعاد و اندازه نمونه ساخته شده از طرح , از ابعاد 40*30*70 سانتی متر بيشتر باشد لازم است تا ماکتی با اِشل مشخص ساخته شود کـه از ابعاد ذکر شـده كوچكتر باشد .
1-1-11-2- شرايط عودت دادن نمونه
در صورتی که به تشخيص کميسيون ثبت طرح , امکان توليد مجدد ماکت يا نمونه وجود نداشته باشد , اصل ماکت يا نمونه پس از اخذ مدارک معادل (تصوير , نقشه فنی , ....) آن عودت می گردد و متقاضی متعهد می شود پس از توليد حداقل يک نمونه از طرح توليد شده را جهت آرشيو واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه نمايد .
2-11-2- عکس
در صورتی که طرح پيشنهادی به صورت حجمی باشد 2 فريم عکس 12* 9 که
آن را از دو زاويه نشان بدهد ارائه نماييد .
3-11-2- نقشه های فنی
در صورتی که تصاويری نظير سه نما , پرسپکتيو , خطوط محيطی , تصاوير برش خورده و ... از طرح پيشنهادی در اختيار داريد تحويل دهيد .
4-11-2- فايل رايانه ای
در برخی مـوارد عکسها و يا نقشه هـای فنی, به صورت فايل رايانه ای نگهداري
می شوند . در اين صورت می توانيد اين فايلها را به وسيله فلاپی و يا CD ارائه
دهيد .
5-11-2- نوار ويدئويي
اگر از عملکرد طرح پيشنهادی خود نوار ويدئويي تهيه کرده ايد که می تواند در بررسی طرح مورد استفاده قرار گيرد به همراه طرح خود ارائه دهيد.
6-11-2- راهنماي استفاده
نحوة استفاده از سرگرمی يا اسباب بازی توسط کودکان و نوجوان را مدون
نماييد . در راهنمای استفاده از طـرح مقررات بـازی و قوانينی را کـه مي بايست
مورد توجه قرار گيرد را ذکر نماييد .
7-11-2- تحقيقات و تأييديه ها
اگر سرگرمی شما بر اساس تحقيقاتی شکل گرفته است , می توانيد نتايج اين تحقيقات را ضميمه نماييد و يا اگر پس از طراحی در يک گروه آزمايشی , بر روی جمعی از کودکان و نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفته و به نتايجی دست يافته ايد , می توانيد نتايج اين تحقيقات راارائه دهيد . تأييديه های سازمانها , نهادها و يا مراکز خاصی را که در خصوص طرح پيشنهادی شما صادر شده است نيز می تواند در بررسی طرح ,مورد توجه قرار گيرد .


دراين فرم مشخصات دقيق طراح يا طراحان اسباب بازی و يا سرگرمي پيشنهادي
درج می گردد . از آنجا که ممکن است يک اسباب بازی نتيجه کار گروهی از طراحان باشد . لذا در بخش مشخصات طرحهای قبلی نيز هر يک از طراحان سابقة طرحهای قبلی خود و موقعيت آن را در جدول مربوطه قيد نمايند .پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارک از متقاضی , فرم شماره (4) در دونسخه توسط دبيرخانه تکميل می شود و پس از درج شماره دفتر انديکاتور در آن , يک نسخه به عنوان رسيد تحويل مدارک در اختيار متقاضی قرار می گيرد و نسخة دوم آن ضميمه ساير مدارک پرونده می شود .پس از اعلام نتيجه بررسي پرونده و تاييد پرداخت آن ، هزينه کارشناسی ثبت طرح به مبلغ 000/400 ريال می بايست به حساب (2173229006006 سيبا ، بانک ملی ، به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واريز و يا از طريق دستگاه كارت خوان مستقر در دبيرخانه پرداخت شود .
1-5- شرايط تخفيف در هزينه کارشناسی
براساس بند 14 سياستها و خط مشي های حمايتی و هدايتی اسباب بازی ومصوبة
هيئت مديره محترم کانون, فرهنگيان کشور می توانند با ارائه مدارک ذيل از 50% تخفيف هزينه کارشناسی ثبت طرح استفاده نمايند .
1- دانش آموزان با ارائه گواهی اشتغال به تحصيل از واحد آموزشی .
2- دانشجويان با ارائه گواهی اشتغال به تحصيل از امور دانشجويي.
3- فرهنگيان (اساتيد دانشگاه , معلمين , مربيان ، کارکنان ) با ارائه تصوير آخرين حکم کارگزينی .
4- شاغلين مراكز فرهنگي نظير كارمندان مراكز آموزشي ، انتشارات ، مطبوعات با ارائه گواهي اشتغال به كار.
تذکرات :
1- کميسيون ثبت طرح پس از بررسی طرح پيشنهادی به منظور کاملتر
شدن طرح و يا برطرف کردن اشکالات , راهنمايي لازم را می نمايد و طراح در برطرف کردن اشکالات طرح و يا تکميل نمودن آن مختار خواهد بود زيرا راهنمايي های مذکور جنبه ارشادی دارد . لازم به ذکر است , در صورتی که اشکالات مطرح شده مربوط به عدم تطابق با ضوابط و مقررات باشد رفع اشکالات الزامی خواهد بود.
2- طرح ثبت شده تنها از نظر حقوقی معتبر است و در صورت طرح شکايت از طرف طراح در خصوص کپی برداری از طرح , قابل پيگيری قضايي است .
3- ثبت يک طرح, تأييد کارشناسی طرح نخواهد بود و مبنايي براي ارزش گذاري
نسبت به طرح نيست . بنابراين قوت و ضعف طرح نيز ملاکی برای ثبت نخواهد بود . در واقع خصوصيات , ويژگيها و حدود و ثغور يک طرح برای ثبت آن کفايت خواهد کرد اگرچه از لحاظ تأثير نوع اسباب بازی و يا سرگرمی بر کودک ضعفهايي را نيز داشته باشد.
4- چنانچه در طرحهای داخلی و يا خارجی نزديک به 30% تغيير اعمال شود , طرح جديد قابل ثبت می باشد . اين تغييرات مي تواند در مواد اوليه، فرم و شكل، دستور العمل، و بسته بندي نهايي اعمال شود . تشخيص اين ميزان با ارائه نمونه اصلی و نمونه جديد به عهده کميسيون ثبت طرح می باشد .
5- در هنگام ثبت يک طرح به نکات ايمنی و استاندارد توليد , نوع مواد و شيوه های توليد توجه نشده و کميسيون در خصوص ايده , فکر و انديشه ارائه شده و ويژگيهای طرح توجه خواهد داشت . لذا مسائل ايمنی و استاندارد در هنگام توليد اسباب بازی و سرگرمی مد نظر خواهد بود زيرا استاندارد اسباب بازی از تاريخ 1/4/82 اجباری شده است .
6- همانطور که در گواهی صادره ذکر شده است فقط از عبارت شورای نظارت بر اسباب بازی و شماره ثبت دريافتی می توانيد در بسته بندی کالا و يا کاتالوگ و بروشور مربوطه استفاده نماييد . استفاده از عبارت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آرم مرغک کانون ممنوع می باشد . بجا خواهد بود تا بر روی نمونه های بزرگ به وسيله پلاک فلزی و يا برچسب های مقاوم بـه شماره ثبت اشـاره شود. اين امـر ضمن اطلاع رساني
مناسب از کپی شدن طرح نيز جلوگيری می نمايد .
7- در صورتيکه طرح به ثبت رسيده , توليد انبوه شود مناسب است تا نمونه اي
از طرح توليد شده در اختيار دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی قرار گيرد
تا در آرشيو مربوطه نگهداری شود .
8- در صورتي كه در نظر داشته باشيد نام سرگرمي خود را تغيير دهيد مي توانيد درخواست خود را به همراه اصل گواهينامه به دبيرخانه تحويل دهيد هزينه اين تغيير نام و صدور گواهي جديد 000/100 ريال مي باشد كه مي بايست به حساب كانون واريز شود . واگذاري طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي امكانپذير مي باشد لذا مي توانيد درخواست خود را به همراه اصل گواهينامه و تصوير شناسنامه ذينفع يا اصل و تصويري از آگهي ثبت شركت ذينفع را به دبيرخانه تحويل دهيد . هزينه اين تغيير و صدور گواهي جديد 000/100 ريال مي باشد كه مي بايست به حساب كانون واريز شود .
9- دبيرخانه شورا در صدد تشکيل کميسيون ارزشيابی است تا بتواند طرحهای
پيشنهادی جهت ثبت را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و سطح بندی نمايد.
اين سطح بندی ارزشيابی طرح می تواند به طراح کمک نمايد تا در مواجه با ساير دستگاهها خصوصاً در مراحل واگذاري طرح و يا توليد انبوه آن از
امتيازات آن استفاده نمايد .
10- در صورتيکه بخواهيد طرح خود را به توليد انبوه برسانيد می بايست در خصوص استاندارد محصول توليدی خود از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به آدرس ذيل مجوز لازم را کسب نماييد . آدرس و مشخصات موسسه مذکور در شهر تهران به شرح ذيل است :نحوه تشكيل پرونده شكايات :
در صورتي كه كپي برداي از طرح ثبت شده انجام پذيرد . صاحب طرح كه گواهينامه ثبت طرح به نام او صادر شده است يا وكيل قانوني او مي تواند با مراجعه به دبيرخانه نسبت به تشكيل پرونده شكايت اقدام نمايد .
مدارك لازم
1- درخواست طراح و طرح موضوع
2- تصوير گواهينامه ثبت طرح
3- نمونه كپي برداري شده به همراه نمونه اصلي و كليه اسناد و مداركي كه در روند بررسي بتواند موثر باشد .
4- ذكر مشخصات اوليه متشاكي ، شامل نام و نام خانوادگي ، آدرس ، تلفن در برگه درخواست
5- اصل فيش بانكي به مبلغ 000/100 ريال و ارائه آن به دبيرخانه شورا بعد از تشكيل پرونده

نحوه دريافت مجوز تبليغات تلويزيونی :

بر اساس تبصره 1 ماده 17 آيين نامه اجرايي شورا , تبليغات اسباب بازي مي بايست با مجوز دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی انجام گيرد کـه دريـافت
مجوزپخش تيزر تبليغات تلويزيونی به دو طريق ذيل امکان پذير است :
روش اول : استعلام اداره کل بازرگانی صدا و سيما از طريق مکاتبه و ارسال نمونة اسباب بازی , سرگرمی يا نرم افزار بازی رايانه ای .
روش دوم : درخواست کتبی متقاضی از دبيرخانه و ارائه يک نمونه از اسباب بازی , سرگرمی يا نرم افزار بازی رايانه ای
صدور مجوز

الف) دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی ضمن بررسی پرونده بر اساس ديدگاه کميسيون صدور مجوز در کمترين زمان ممکن نسبت به صدور مجوز اقدام می نمايد و در موارديکه موضوع پرونده پيچيدگی خاصی داشته باشد رأیگيری در کميسيون صدور مجوز خواهد شد .
ب) نسخه ای از مجوز از طريق دورنگار به اداره کل بازرگانی صدا و سيما ارسال شده و نسخة اصلی جهت ارائه به اداره مذکور در اختيار متقاضی قرار می گيرد .

هزينه صدور مجوز تيزر
هزينه صدور مجوز تيزر تلويزيوني براي هر نمونه مبلغ 000/150 ريال است كه مي بايست به حساب سيبا شماره 2173229006006 به نام كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واريز و يا از طريق دستگاه كارت خوان مستقر در دبيرخانه پرداخت شود .

سامانه ثبت اختراع
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۱-۲-۲۵, ۰۵:۰۳ عصر
ارسال: #2
RE: ثبت اسباب بازی
Idea
من تابستون یه اسباب بازی ساختم ولی باهمه اسباب بازی ها فرق میکنه مثل یه بازی می مونه از پارسال تاحالا هربچه ای حتی خواهر خودم که اونو دیده ازاون خوشش اومده
(یه نوع نقاشی کردن است )فکر کنم ایده خوبی است ولی یکم باید روی اون کار کنم نمیدونم از کجا شروع کنم
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۱-۲-۲۵, ۰۸:۴۲ عصر
ارسال: #3
RE: ثبت اسباب بازی
سلام
با یک مشاور امین که در این زمینه تخصص داشته باشد موضوع را در میان بگذارید.
قطعا ، کمک فردی که در این زمینه تجربه دارد در موفقیت شما تاثیر به سزایی خواهد داشت.

دقت کنید و تحقیق کنید ، فردی که با وی مشورت می کنید امین باشد.

یا امام هادی (ع)

سامانه ثبت اختراع
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۴-۶-۱۵, ۱۲:۱۴ صبح
ارسال: #4
RE: ثبت اسباب بازی
امیدوارم که با تولید وسایل بازی خلاقانه، به پرورش ذهن خلاق کودکان کمک کنیم.

سربلند و پیروز باشید.
علیرضا صفار
مسئول واحد ثبت اختراعات سامانه ثبت اختراع تک ثبت
آدرس سایت: http://www.taksabt.ir
آدرس وبلاگ: http://taksabt.mihanblog.com/
شماره تماس: 09334427742
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

بزرگترین پتنت آتورنی کشور مشاوره ثبت اختراع و مالکیت فکری


در گوگل محبوب کنید :